Press Photo
Photo : Mei Yoshioka@[ Yokohama Yamashita Park ]