Live Photo
Photo : Teru Nishino@[ 2016.10.18 at Ebis Tenmado Switch ]